ГОДИШЕН ПЛАН 2019-2020

  Д Е Т С К А    Г Р А Д И Н А-с.К А Р А Й С Е Н О Б Щ И Н А    П А В Л И К Е Н И                                                     ...

петък, 20 септември 2019 г.

ГОДИШЕН ПЛАН 2019-2020


  Д Е Т С К А   Г Р А Д И Н А-с.К А Р А Й С Е Н

О Б Щ И Н А   П А В Л И К Е Н И
                                                    

                                                                                    
                                                                                                                                             Утвърдил:
                                                                                                                                                        Директор: ………………
                                                                                                                                                                             /М.Блажева/

Г О Д И Ш Е Н

КОМПЛЕКСЕН

ПЛАН

За работа на колектива при Детска градина

c.Карайсен,Общ.Павликени за учебната
2019 -2020 година.


Настоящият Годишен комплексен план
за работата на Детска градина-с.Карайсен е приет
 с Решение№ 2 на ПС № 6  / 09.09.2019 г.


   


     
          

 Детската градина е призвана да участва в изграждането на бъдещи личности. А те се формират в обществото, както на децата,така и на възрастните.
            Подготовката на децата за училище е важен етап от всеобщото основно образование- да се научим да знаем, да се научим да правим, да се научим да живеем заедно, да се научим да бъдем.
В детската градина се търсят и прилагат иновационни и интерактивни методи, средства, подходи, принципи, програмна система, чрез които се създадат условия за свобода и активност на детската личност.
В началото на учебната 2019-2020 г. в Детска градина-с.Карайсен  се сформира една разновъзрастова група , която се посещава от  15 деца. На задължително обучение в подготвителна група  6 г.подлежат 4 деца . На задължително обучение 5г. – 3 деца.  Всички  деца,чиито родители са с настоящ адрес  с. Карайсен и  с.Сломер са обхванати в детското заведение.  Останалите  8 деца са на възраст  2- 4г.
Преобладават добри колегиални взаимоотношения, които са предпоставка за здрав психоклимат.
         Педагогическият колектив се състои от две детски учителки : 2 с висше педагогическо образование степен –магистър. Непедагогическият персонал се състои от 2 човека : Домакин-помощник –възпитател и готвач-прислужник-чистач..

ОСНОВНА ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ:
1. Поддържане на обхвата на децата в предучилищно възпитание и подготовка на 100%.
         Ефективност на взаимодействието между институциите, имащи отношение към проблема
         Осигуряване на необходимите  условия за спазване на изискванията за максимален брой деца  и пространство в група  съгласно здравните изисквания към детските градини
         Ефективна контролна дейност

2. Повишаване  качеството на предучилищно възпитание и подготовката за училище в детската градина
         Програмната система на детската градина като основен инструмент за полагане на основите за учене през целия живот чрез осигуряване на физическото, познавателното, езиковото, социалното, емоционалното и творческото развитие на децата за училищна готовност и равен шанс при постъпване в първи клас
         Играта като условие за реализиране на основната цел на предучилищното образование
         Физическата култура за превенция на здравето
         Качествено и ефективно използване на изкуствата като средство за възпитаване на емоционална интелигентност и активно отношение към изкуствата   
         Организация на образователната среда съобразно изискванията на игровия подход като основен педагогически подход
         Създаване на условия за насърчаване на дейностите, чрез обща и допълнителна подкрепа за всяко дете
         Активно включване на родителите за постигане на заложените цели
         Работа по проекти и програми

      3. Укрепване на доверието към институцията и персонала на ДГ
         Формиране на ангажирана педагогическа общност
         Създаване на условия за продължаваща квалификация

4.Развитие на устойчиви публично частни партньорства

I.ЗАДАЧИ:
  1.Засилване ролята на учителя и родителя по посока овладяване на система от достъпни правни знания , опиращи се на Конвенцията за правата на детето, Закон за закрила на детето.
  2..Поставяне на детето в центъра на цялостната дейност и утвърждаване на игровия и хуманно-личностния подход,  фактори за социално развитие на децата.
    3.Създаване на условия за повишаване на двигателната активност на децата в ДГ
    4.Прилагане на гъвкав управленски стил и динамично осигуряване на информационната среда.
       5.Прилагане на иновационните техники и технологии във възпитателно-образователната дейност.
       6.Задължителната предучилищна подготовка на децата две години преди постъпването им в първи клас – 5-6г. деца.
       7.Създаване условия за привличане и задържане на децата в ДГ,100% обхват на децата подлежащи на ЗПП и ЗОВ.
       8.Качеството на подготовката на детето към новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
     9.Оптимизиране на условията за квалификационна дейност на работещите в системата на предучилищното възпитание за поддържане на управленското и професионалното им равнище и кариерно развитие.
      10.Културата на общуване в колегиалното и педагогическо взаимодействие директор-учител-дете-родител-помощник-възпитател.
      11.Повишаване ефективността на контролната дейност на директора. Работа в екип .
      12.Работещо партньорство и добра координация с общинските администрации, областната администрация, местната общност и други институции за успешното осъществяване на националната и областна образователна политика.
      13.Сътрудничество и координация между обществен съвет ,родители, учители, социални партньори, държавни и общински организации,бизнес среди за подпомагане на ВОП в ДГ.

I I.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1.Превръщане на детската градина в място за радостни преживявания, себереализация и самопознание за детето.
2.Създаване на условия в детската градина за позитивно изживяване на детството като самоценност/чувства на
радост,благодарност,обич,съчувствие,толерантност/.
3.Създаване на условия за подпомагане и насърчаване на даровити и талантливи деца.Участие им в състезания,конкурси и др.изяви.
4.Запазване на местната културна идентичност чрез празници в детската градина и населеното място.
5.Гарантиране равен шанс на децата при постъпването им в Първи клас.
6.Осмисляне на професията учител в детска градина от позицията на медиатор между заобикалящия свят и детето в процеса на самопознание и реализация.
7.Затвърдяване на вътрешното усещане и самосъзнание у учителя в детската градина за значимостта на професията,която упражнява и стремеж към професионално и личностно израстване.
8.Развитие на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри.Работеща система за дифенциране на техния труд. Въвеждане на иновационни практики.Създаване на реални условия на нарастване авторитета
на учителя и повишаване на социалния му статус.МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност
Откриване на учебната година:
1.Насоки за началото на уч.2019-2020г: Програмна система за уч.2019-2020 г. и Механизъм за взаимодействие с родителите и общественост - новости

2.Актуализиране на  Правилник за дейността на ДГ
Отг.
Директор

2.  Приемане :
  • Годишен  план за  за дейността на ДГ за учебната 2019-2020 г. и
  • План за квалификационната дейност
  • Седмично разпределение и дневен режим

 Отг.Директор

1 .Работилница за родители

1.Текуща проверка-с педагогическия ,
 с обслужващият персонал.

2. Спазване Правилника за вътрешния ред.

3.Длъжностни характеристики,хигиена на ДГ,периодичен инструктаж


5.Заверка на Списък –Образец №2 за дейността на ДГ в Община Павликени и РУО- В Търново

Директор

Работа с родителите-родителска среща:

1. Програмна система, правилниците на ДГ,избор на родителски актив , насоки за взаимодействие
Отг.
Директор

Ст.учител Д.Денчева


Откриване на учебната година-
Тържество

Отг
Д.Денчева.
Начало на учебната 2019-2020 г.
1.Проверка спазване на изискванията за хигиенизиране на сградата и дворните площи и изпълнения предписанията на ХЕИ

2.Периодичен инструктаж за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд на персонала и децата

Отг.
Директор
                                                                  

МЕСЕЦ  ОКТОМВРИ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност

Запознаване педагогическия колектив с :

1. План за контролната  дейност на директора

2. План
на тематична проверка

Приемане с решение на ПС


1.Интерактивните игри по ОН”Математика” в разновъзрастова група


2.Провокиране и стимулиране на креативното мислене и въобръжение чрез интерактивни игри


Текуща проверка:
1.Проверка готовността на старшия учител  за провеждане на ефективно педагогическо взаимодействие.

2.Входяща диагностика на децата в групата:
Проследяване постиженията на децата и отразяване в портфолиотоОбщуването родители-деца-учители  във ВОП ”.

Отг.Д.Денчева
 
  Здравна лекция от мед. сестра Т.Димитрова

Разходка до парка с цел събиране на природни материали

Директор;
Д.Денчева2. „Есен златна позлати”-тържество за изпращане на есента

Д.Денчева

Проверка дейността на непеда-
гогическият персонал

Периодичен инструктаж за здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и труд на персонала и децата

Текуща проверка на мед.сестра за правилно попълване и водене на   документацията на всяко дете.
Антропометрични измервания на децата.


Приемане план за работа при зимни условия
ДиректорМЕСЕЦ  НОЕМВРИ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност

Провокиране и стимулиране на креативното мислене и въобръжение чрез интерактивни математически  игри


1. „Специални ли са  деца със СОП „

2.Проектиране на мултимедийни интерактивни математически игри и представянето им пред родителите


Цялостна проверка
Обект-децата от  групата

Предмет-развитие ценността на детската личност чрез личностно ориентиран подход
                                               Образователни направления:
1.БЕЛ
2.ФК
3.Математика
                                                                                         
3.Допълнителни форми на ПВ: игри

1„Ден на християнското семейство”- празник

Д.Денчева – беседа.„Какво знаем за будителите?”-
тържество


1.Абонамент


2.Есенно почистване и поддържане на двора, цветни алеи и тревните площи на парковото пространство-Пом. Персонал


3.Проверка складовете за хранителни продукти на домакина –текуща проверка

Директор      
МЕСЕЦ  ДЕКЕМВРИ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност1. „Народните песни и танци в ПУВ- средство за формиране на нравствено възпитание и стимулиране на естетическите преживявания”-Коледа

Текуща проверка-Проверка на документацията в групата

Директор

Разговор с  родителите  на тема:

1. Направи си сам и с помощта на мама и татко математически игри в къщи

Отг.Директор

2.Работа с родители-
Благотворителен коледен базар

Отг.Д.Денчева

Коледни и Новогодишни празници-запознаване на децата с празника и ритуала,изработване на украса за ДГ

Посрещане на празниците –„Добре дошъл Дядо Коледа!”
Д.Денчева

Участие на децата в общоселско Новогодишно тържество

Директор

Работа със спонсори-покани за участие в Коледното тържество и почерпка за децата

Разпределение на отпуските

Отг.Директор
МЕСЕЦ ЯНУАРИ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност
Външна квалификация
По план на РУО

Текуща проверка:

Проверка на месечния и седмичен план и целесъобраз
ното използване на учебните помагала в ПГ  5-6г.деца

Директор


1.Работа с родители-            отчитане възпитателно-образователния процес и постигнатите резултати/текуща диагностика/


2.Запознаване с традиционни  зимни местни обичаи- съхраняване на бълг. традиции в семейството

1.Празнуване на именни дни-по месеци

Д.Денчева
Проверка спазване на изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд,охрана на труда и противопожарните наредби и предписания

Директор

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност
Анализ на ПВ
през
първото полугодие
 и указания за второто полугодие
Директор

Отчет на решения от предходни заседания на ПС.
ДиректорВътрешно-методическа квалификация-педагогически новости: Проучване и подбор на подходящи за разновъзрастова група интерактивни математически игри

 Отг.Директор

Участие в методически обединения и курсовеТекуща проверка на документацията

Директор

Работа с родители- Беседа с родителите и съвместна практическа дейност : Трифонов ден „Млад лозар“- взаимодействия с родители и деца

Д.Денчева

„Специални ли са  деца със СОП „        

Директор1.Запознаване на децата с битови и национални празници  и свързаните с тях ритуали и символи

Д.Денчева

2.Цветя за Левски” тържество в ДГ

Директор


Работа с персонала-текущи въпроси, :спазване правилника за вътрешния ред,хигиена,трудова дисциплина,предстоящи празници

Директор                                                                         
МЕСЕЦ   МАРТ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност
Външна квалификация
По план на РУО

1.Цялостна проверка:
Обект-децата от групата
Предмет- готовност на децата от ПГ за училище                                        Образователни направления:
1.БЕЛ
2.ОКОЛЕН СВЯТ
3.МАТЕМАТИКА


Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

Директор

1.Съвместно честване на 3 март, 8 март

2„Красотата е около нас”-съвместни практически дейности

  Д.Денчева


„Баба Марта ни закичи”
Д.Денчева


Взаимодействие ДГ-ОУ-общественост
„3 март – Ден рожден на свободата!”
Директор

„ Аз обичам мама!”-провеждане тържество за 8 март
Д.Денчева

 Здравей пролет”- тържество

Директор

Проверка спазване изискванията за безопасни  условия на възпитание,обучение и труд и противопожарните наредби и предписания
-периодичен инструктаж

Проверка на мед.сестраза правилно попълване и водене на  документацията на всяко дете

Директор

МЕСЕЦ АПРИЛ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност

Анализ на резултатите от проведената контролна дейност на директор

Вътрешна квалификация :

-Включване на родителската общност като пълноправен партньор в педагогическото взаимодействие”Математиката лесна, даже интересна”


-Организиране на открита педагогическа практика: “Аз ще бъда
ученик”-  подготовкаТекуща проверка Диференцираното  отразяване  на образова-
телните направления  в дневника и материалната книга,съобразно смесения характер на групата

Директор

 Измерване физ. дееспособност на децата –

отг. Мед. сестра
„”Математиката лесна, даже интересна”-забавно математическо състезание с
Родители и ученици

1.Битови празници-Лазаровден и Великден-
Директор;
Д.Денчева

2.Посещение в Първи клас на децата от ПГ.Осъществяване на приемствено
ст
между двете институции.

22.04.- „Международен ден на земята” – засаждане на цветя в двора на , родители

Проверка спазване на изискванията за хигиенизиране на сградата и дворните площи на ДГ
Директор


Проверка складовете за хранителни продукти, кухненски блок –текуща проверка
Директор                 
МЕСЕЦ МАЙ

Педагогически
съвет
Квалификационна
дейност
Контролна
дейност
Взаимодействие
ДГ-семейство и
общественост
Празници и
развлечения
Финансово-
Административна дейност

Доклад-анализ на възпитателно-образователната работа през учебната  2019-2020г.
Директор

Изпращане на доклад-анализ в РУО –В.Търново
Директор

Приемане на план за работа през летния период.
Директор

Отчет на решения от предходни заседания на ПС.

Отг.Директор1.Отчет на плана на квалификационната дейност

Текуща проверка:

Качество на
подготовката на
 детето към новата
 социална
 позиция „ученик” и безпроблемна
 адаптация в училище.

Изходяща
Диагностика

Директор ,
 Д.Денчева


Работа с
 родители-
“Аз ще бъда
ученик”-
готовност
 на децата
 за училище-открит урок

отг.директор 


Взаимодействие ДГ-ОУ-общественост -24 май „И буквите са се родили”-тържество
Отг.Директор


„Аз ще бъда ученик”-изпращане на децата от ПГ в І клас
Отг.
Директор
Д.Денчева

Взаимодействие ДГ- ОУ на 1 юни-„Ден на детето”
Д.Денчева06.07.2020г- Тържество по случай „Х.Димитър и Ст.Караджа”

Отг.Директор


Насоки и
мероприятия
през лятото и разпре-
деление на отпуските
Заявки за ремонтни дейности

Отг.Директор